Privacybeleid van Autofans bvba

Autofans bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Indien we uw persoonsgegevens verwerken doen we dat ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna de ‘AVG’).

U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig door te nemen, en dit ook regelmatig te doen. Toekomstige aanpassingen zijn immers niet uit te sluiten.

Door onze diensten, websites en/of toepassingen te gebruiken, of producten of diensten aan te kopen wordt u verondersteld om op de hoogte te zijn van onze bepalingen en maatregelen inzake het privacybeleid, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan.

Verzamelen van de gegevens

Autofans bvba verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, bezoekers en gebruikers van haar diensten en producten.
Deze persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een identificeerbaar persoon welke u (i) ons zelf heeft meegedeeld (ii) die door ons aan u wordt toegewezen in het kader van gebruik van onze diensten en producten (iii) die door ons worden verkregen door onze diensten en producten te gebruiken (iv) die we via derden ontvangen.
Verzamelde gegevens kunnen gecombineerd worden om onze diensten en producten te personaliseren en/of verbeteren.

Gegevens die u ons meedeelt

Wanneer u zich registreert om gebruik te maken van sommige onderdelen van onze diensten, inschrijft voor een evenement of wedstrijd, afsluiten van een abonnement, een bestelling plaatst, een aanvraag doet of op een andere manier een overeenkomst afsluit met Autofans, verwerken we uw gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst of aanvraag.

Hierbij kan het gaan over volgende soorten persoonlijke gegevens:

 • Voornaam, naam, aanspreking, taalvoorkeur, geboortedatum of geslacht
 • Postadres, emailadres, telefoonnummer
 • Gegevens mbt opleiding, studies of professionele activiteiten
 • Gegevens mbt een afgesloten dienst of aankoop van product
 • Gegevens die via formulieren, wedstrijden, sociale media, … kenbaar gemaakt zijn
 • Gegevens die als antwoord op tevredenheids- of marktonderzoeken gegevens zijn

Deze gegevens worden verondersteld vrijwillig door u aan on verstrekt te zijn.

We verwerken geen gevoelige gegevens zoals etnische afkomst, politieke voorkeuren, seksuele geaardheid en medische gegevens.

Gegevens die we geautomatiseerd verzamelen

Bij het gebruik van onze diensten en producten, kunnen op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen “cookies” op uw toestel geplaatst worden om de werking beter af te stemmen op de behoeften van terugkerende bezoekers en gebruikers en uw surfgedrag te monitoren, met het oog op de automatische verwerkingen profilering.

Hierbij kan het gaan over volgende soorten persoonlijke gegevens:

 • Gegevens van uw sociale media profielen waarvoor u toestemming heeft gegevens om ze met ons te delen.
 • Bij het gebruik van onze diensten en producten kan informatie over uw toestel (type, versie OS, type browser, unieke identificatiecode, etc), locatie, tijdstip, frequentie, duur van sessie, IP-adres, taal, referrer, etc. geregistreerd worden.

   Dit helpt ons om inzicht te krijgen in het gebruik van onze diensten en producten om de inhoud en ervaring aan te passen en te verbeteren.

   Meer informatie over deze cookies kan u terugvinden in ons cookiebeleid.

   Gegevens verkregen van derden

   Autofans kan informatie ontvangen van commerciële partners en/of publiek beschikbare informatie verzamelen welke we kunnen gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit privacybeleid.

   Gegevens overmaken aan derden

   Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens worden gedeeld met andere entiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks met Autofans verbonden zijn of met enige andere partner van Autofans. Entiteiten die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden moeten verwerking garanderen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

   Bewaarperiode

   Gegevens worden bewaard voor de termijn noodzakelijk voor de doeleinden van dit privacybeleid met inachtname van de wettelijke bewaar- en verjaringstermijnen.

   Doeleinden van de verwerking

   Uit noodzaak om onze diensten te kunnen uitvoeren

   Indien u gebruik wenst te maken van onze diensten en/of producten is de verzameling en/of verwerking van uw gegevens noodzakelijk om de diensten en/of producten te kunnen leveren, ondersteuning te bieden, facturatie te kunnen uitvoeren.

   Om fraude en/of misbruik van onze platformen te bestrijden

   (Direct) marketing

   Om u in het kader van marketing te informeren over diensten, producten, wedstrijden, aanbiedingen van Autofans.

   Personalisatie en interactie

   Om uw ervaring met onze diensten en/of producten zo goed mogelijk af te stemmen op uw voorkeuren of profiel.

   Wettelijke verplichtingen

   Autofans is in bepaalde gevallen verplicht om bepaalde gegevens te bewaren en/of te delen met overheidsinstanties.

   Statistiek en analyse

   In inzicht te krijgen in het gebruik van onze diensten, deze te verbeteren en algemene trends te bepalen.

   Nieuwe doeleinden

   In de toekomst kunnen we uw gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden welke momenteel niet expliciet opgenomen zijn ons privacybeleid. In dergelijk geval wordt u op de hoogte gesteld van ons aangepast privacybeleid waarbij u het recht heeft dit niet te aanvaarden.

   Uw rechten

   Naast het recht om een eventuele toestemming die u heeft gegeven terug in te trekken, beschikt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) over verschillende rechten met betrekking tot de verwerking door Autofans. U kan deze rechten kosteloos en op eenvoudig verzoek aan privacy@autofans.be vragen:

   Recht van inzage

   U heeft het recht om ons te vragen of we gegevens van u verwerken, wanneer dat het geval is en om inzage te krijgen in die gegevens.

   Recht op verbetering

   U heeft het recht om onvolledige gegevens aan te vullen en/of om bij eventuele onjuiste gegevens een correctie te vragen. Bepaalde gegevens kan u zelf op uw profielpagina wijzigen, voor andere zaken kan u ons contacteren.

   Recht op wissen

   U heeft het recht om persoongegevens te laten wissen indien:

   • de verwerking niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn
   • u uw gegeven toestemming wenst in te trekken
   • u bezwaar maakt tegen verder verwerking
   • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting

   Recht op beperking

   U heeft het recht in in bepaalde gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer u de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet, als u van oordeel bent dat ons gerechtvaardigd belang ongegrond is, gedurende de termijn die nodig is om de afweging te verifiëren.

   Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens

   Autofans stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies, misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal Autofans u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.

   Minderjarigen

   Autofans richt zich niet doelbewust op het verzamelen van persoonsgegevens van minderjarigen.
   Indien een minderjarige gebruik wenst te maken van onze diensten en/of producten, dienen de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van de minderjarige dit privacybeleid te lezen en de voorwaarden goed te keuren, en zullen namens deze gebruiker zijn of haar rechten als betrokkene uitoefenen.
   Autofans raadt de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) aan om toezicht te houden op het gebruik door de minderjarige van onze diensten en/of producten.

   Varia

   Op dit privacybeleid is Belgisch recht van toepassing.

   Mocht u om gelijk welke reden een vraag hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons steeds contacteren op

alle elektrische auto's in 2024, vlaamse premie

Recente reacties

Laatste rijtesten

Alle rijtesten

Laatste reportages

Alle reportages

Laatste nieuws

Alle nieuws